ادامه مطلب نگاهی به داستان رستم و سهراب و اشعار انتخابی گروه داروگ برای کنسرت شاهنامه خوانی

نگاهی به داستان رستم و سهراب و اشعار انتخابی گروه داروگ برای کنسرت شاهنامه خوانی

کنسرت شاهنامه ‏خوانی گروه داروگ اثری است برگرفته از داستان رستم و سهراب شاهنامۀ فردوسی. طول زمانی این کنسرت حداکثر یک ساعت است که بخش‏ هایی از آن به همراهی با حرکات باستانی کاران اختصاص داده شده است. طبیعی است که امکان ادای کل قصه با همۀ جزئیاتش در این زمان محدود وجود نداشته است.…

ادامه مطلب نگاهی به داستان رستم و سهراب و اشعار انتخابی گروه داروگ برای کنسرت شاهنامه خوانی 0 نظر در نگاهی به داستان رستم و سهراب و اشعار انتخابی گروه داروگ برای کنسرت شاهنامه خوانی