کنسرت گروه دف نوازان داروَگ(در دستگاه نوا)

کنسرت دف نوازان داروگ به سرپرستی حمیدرضا سیدنیا و آواز عزیز محبوبی و تکنوازی سنتور حسن بروغنی در دستگاه نوا و همایون در پاییز ۱۳۸۱ به مدت ۱۰ شب برگزار شد.