کنسرت گروه اصیل داروَگ(در دستگاه همایون)

کنسرت گروه اصیل داروگ در دستگاه همایون در پاییز ۱۳۸۳ به مدت ۱۰ شب برگزار شد.

اعضای گروه:

حمیدرضا سیدنیا: سنتور(سرپرست گروه)

سعید سیدنیا: کمانچه، عود

عزیز محبوبی: آواز

مهدی خسروجردی:تار

علیرضا اکبری: نی

امین بهمن ضفار: تنبک

نرجس شریف زاده: سه تار

میترا خسروانی: دف

فاطمه مظفری: دف

غزل آواز: آرش آراد

 

رنگ امید -سرپرست و آهنگساز حمیدرضا سیدنیا 

ضربی بیداد – سرپرست و آهنگساز حمیدرضا سیدنیا