کنسرت موسیقی محلّی خراسانی، تابستان ۱۳۸۰

کنسرت موسیقی محلی(شمال خراسان) توسط استاد محمد یگانه دوتار، جمیدرضا سیدنیا دف، امیر خسروانی دایره در تابستان ۱۳۸۰ به مدت دو شب برگزار شد.

دوتار: استاد محمد یگانه – دف : حمیدرضا سیدنیا – دایره : امیر خسروانی

دوتار: استاد محمد یگانه – دف : حمیدرضا سیدنیا – دایره : امیر خسروانی

دوتار: استاد محمد یگانه – دف : حمیدرضا سیدنیا – دایره : امیر خسروانی