کنسرت موسیقی تکنوازی دف (شکروشکایت)

کنسرت تکنوازی دف حمیدرضا سیدنیا به نفع امور خیریه از تاریخ ۸۵/۰۵/۲۰ به مدت ۷ شب برگزار گردید.