کنسرت روز جهانی موسیقی

آموزشگاه موسیقی داروگ کنسرتی به مناسبت روز جهانی موسیقی در مهرماه ۱۳۹۵ با اجرای گروه های  سپهر شهرستان نیشابور، گروه سه تار نوازان داروگ و گروه دف نوازان مهربانوی داروگ برگزار نمود.