کنسرت دونوازی دف (رازونیاز)

یکی از اجراهای گروه داروگ که عواید آن به یکی از مؤسسات خیریه تعلق گرفت کنسرت راز و نیاز بود که به صورت دو نوازی دف توسط حمیدرضا سیدنیا و هنرجوی ایشان، محمد زرقی در پاییز ۱۳۸۴ انجام شد.