جشنوارۀ سکوت( ۱۳۸۹)

به منظور ارزیابی سطح موسیقی سبزوار و بررسی راهکارهای رشد و ارتقا آن ، و ایجاد روحیه الگوپذیری مناسب بین کودکان و نوجوانان و جوانان و آشنایی آنها با پیشکسوتان موسیقی شهر و همچنین شکوفایی استعداد های نهفته آنها طرح جشنواره سکوت توسط حمید رضا سیدنیا نوشته و طی دو شبانه روز در زمستان ۸۹ برگزار شد.

در این جشنواره هر نوازنده به مدت ده دقیقه در غالب تک نوازی و یا دو نوازی به اجرای برنامه پرداختند .

در این جشنواره ۸۰ نوازنده سبزواری به اجرا موسیقی پرداختند که با استقبال زیادی روبرو شد.